Bij Hobbithoeve is een oudercommissie aangesteld waarin zowel ouders van het dagverblijf als ouders van de beide locaties van de buitenschoolse opvang vertegenwoordigd zijn. (locatie BSO MatchZO heeft geen eigen oudercommissie aangezien er minder dan 50 kinderen opgevangen worden.) Deze oudercommissie wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen besluiten die organisatie van BSO Hobbithoeve betreffen, zoals uitvoering van het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en wijzigingen van de tarieven. Een kopie van het vastgestelde Reglement Oudercommissie wordt aan alle nieuwe ouders vertrekt.

 

De oudercommissie heeft een eigen e-mail adres; ochobbithoeve@gmail.com