Inschrijving
Een kind kan 1 tot 5 dagen per week worden ingeschreven. 

Wanneer het ingevulde aanmeldingsformulier door ons is ontvangen, dan is de inschrijving van kracht en de aanmeldingsprocedure afgerond.

Inschrijfformulier

Plaatsing
U krijgt van Hobbithoeve een plaatsingsovereenkomst toegezonden of u ontvangt een bevestiging waarop wordt aangegeven dat uw kind op een wachtlijst is geplaatst. Op de plaatsingsovereenkomst en de inschrijvingsbevestiging staat een inschrijvingsnummer vermeld, dat bij latere communicatie met Hobbithoeve gebruikt kan worden.

De plaatsing is van kracht op het moment dat de overeenkomst, ondertekend door iedere ouder/verzorger, door ons is ontvangen. U wordt dan te zijner tijd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

In verband met een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de groepen, bestaat de mogelijkheid dat bij plaatsing wordt afgeweken van de volgorde van inschrijving. Bovendien geven wij voorrang aan een broertje of zusje van een kind dat al opgevangen wordt in Hobbithoeve.


Wenperiode
In de maand voorafgaand aan de opvang vindt een kennismakingsgesprek tussen de leiding van Hobbithoeve en de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt een vragenlijst uitgereikt waarop alle bijzonderheden met betrekking tot uw kind aan de orde komen. Bovendien wordt tijdens dit gesprek een wenochtend afgesproken (in de week voorafgaande aan de opvang).

Tijdens de wenochtend worden het kind en de ouder(s) in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de leeftijdsgenootjes en de leidster van de groep.


Betaalwijze
De jaarlijkse kosten worden  door middel van maandelijkse facturen in rekening gebracht. Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd. Het maandelijks te betalen bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan en dient dus voor de eerste van de maand door ons ontvangen te zijn. Het overeengekomen maandbedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind.

Opzeggen
De overeenkomst (voor onbepaalde tijd) kan schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 maand. Ook verzoeken tot vermindering van het aantal dagen of andere wijzigingen dienen 1 maand van te voren schriftelijk te worden gedaan. Overige wijzigingen op de bestaande overeenkomst horen wij graag schriftelijk en zo tijdig mogelijk. Aan het eind van de maand dat uw kind vier jaar wordt, zal de overeenkomst automatisch worden beëindigd.