Veiligheid en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Hobbithoeve. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en hebben voldoende deskundigheid, ook over deze onderwerpen. Hobbithoeve heeft een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. In de praktijk wordt gehandeld zoals in het beleid staat beschreven.
Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s met grote gevolgen zoveel mogelijk ingeperkt worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. Ook wordt beschreven hoe leidsters de kinderen leren met kleine risico’s om te gaan.
Tevens wordt in het beleid beschreven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen zo veel mogelijk wordt beperkt.
Bij Hobbithoeve wordt gewerkt met de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In deze Meldcode is vastgelegd welke stappen van de beroepskrachten worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Bij de bereiding van het eten voor de kinderen wordt de Hygiënecode voor de Voedingsverzorging van het Voedingscentrum in acht genomen.

Wij voldoen aan de brandveiligheidseisen die de verordening op de kinderopvang stelt. Sinds eind 2012 beschikt Hobbithoeve over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Er is een ontruimingsplan opgesteld, op basis waarvan één of twee keer per jaar een ontruimingsoefening wordt gehouden.