Ter bevordering van de positieve invloed die de pedagogische begeleiding in ons kinderdagverblijf kan hebben op de ontwikkeling van de kinderen, krijgt ieder kind per groep een mentor toegewezen. Deze mentor volgt samen met collega’s de ontwikkeling van het kind. Tevens is een ‘volgsysteem’ ingevoerd. Met dit volgsysteem wordt, aan de hand van twee metingen, een beter inzicht verkregen in de ontplooiing van het kind, op de verschillende ontwikkelingsgebieden. De mentoren vullen deze metingen in op het formulier en bespreken het met de ouders. Vooralsnog richten wij ons op de 3+ peuters, omdat op die leeftijd de groei in diverse ontwikkelingsgebieden in een stroomversnelling komt. Bovendien vormt dit laatste jaar op het kinderdagverblijf het voorportaal voor de aansluitende schoolperiode.

De eerste meting vindt plaats op het moment dat de peuter 3 jaar wordt en de tweede en laatste meting twee maanden voordat het kind zijn vierde verjaardag viert en naar school gaat. Deze 2e meting is tevens de overdracht naar school als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

De invulling van het  3+volgsysteem is ingegeven vanuit een aantal, concrete doelstellingen:

  1. Aan de hand van de eerste meting kan de ontwikkeling van het kind beter inzichtelijk worden gemaakt. Hieruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat eventueel  extra stimulering van één of meerdere ontwikkelingsgebieden gewenst is.
  2. Het hanteren van twee meetmomenten geeft inzicht in de ontwikkeling van het kind gedurende het laatste jaar bij Hobbithoeve.
  3. De gestructureerde, schriftelijk vastlegging van de metingen kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de communicatie en afstemming van de leidsters onderling als ook  bij de reguliere communicatie van de leidsters met de ouders over de ontwikkeling van hun kind.
  4. Naar aanleiding of op basis van de meetformulieren kunnen eventueel nadere informatie-uitwisseling tussen leidsters en ouders plaatsvinden (oudergesprek).
  5. Het tweede meetmoment, vlak voordat het kind naar school gaat, kan een belangrijke rol spelen bij een vloeiende overgang naar de basisschool. Op basis van deze informatie kunnen allerlei overgangs- en aanpassingsproblemen voorkomen worden.