Ter bevordering van de positieve invloed die de pedagogische begeleiding in ons kinderdagverblijf kan hebben op de ontwikkeling van de kinderen, krijgt ieder kind per groep een mentor toegewezen. Deze mentor volgt samen met collega’s en ouders de ontwikkeling van het kind. Tevens is een ‘volgsysteem’ ingevoerd. Met dit volgsysteem wordt, aan de hand van drie evaluaties, een beter inzicht verkregen in de ontplooiing van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Wij richten ons met de eerste evaluatie op de dreumes die overgaat van de babygroep naar de peutergroep (20 maanden). De tweede evaluatie vindt plaats bij 3 jaar, en de derde evaluatie vlak voordat het kind naar school gaat. Deze laatste evaluatie kan een belangrijke rol spelen bij een vloeiende overgang naar de basisschool en de BSO.
Bij twijfel in de ontwikkeling van het kind (ook in een eerder stadium) wordt tevens het ‘Uk & Puk’ formulier ingevuld om uitgebreider vast te kunnen leggen op welke gebieden er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling. Hierna volgt een gesprek met de ouders waarbij dit besproken wordt. Daarbij wordt gekeken of eventueel doorverwezen moet worden naar een passende  instantie  voor verdere ondersteuning.
 
De concrete invulling van het volgsysteem is ingegeven vanuit een aantal, concrete doelstellingen:

  1. Het hanteren van drie evaluatiemomenten geeft inzicht in de ontwikkeling van het kind gedurende de opvang bij Hobbithoeve.
  2. Aan de hand van de evaluaties kan de ontwikkeling van het kind beter inzichtelijk worden gemaakt. Hieruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat eventueel extra stimulering van één of meerdere ontwikkelingsgebieden gewenst is.
  3. De gestructureerde, schriftelijk vastlegging van de evaluaties kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de communicatie en afstemming van de leidsters onderling als ook  bij de reguliere communicatie van de leidsters met de ouders over de ontwikkeling van hun kind.
  4. Naar aanleiding of op basis van de evaluatieformulieren kan nadere informatie-uitwisseling tussen leidsters en ouders plaatsvinden (oudergesprek).
  5. De derde evaluatie, vlak voordat het kind naar school gaat, kan een belangrijke rol spelen bij een vloeiende overgang naar de basisschool. Op basis van deze informatie kunnen allerlei overgangs- en aanpassingsproblemen voorkomen worden.