Hobbithoeve
Paula & Hans Lenters

Burgemeester Kasteleinstraat 6 
1109 BC Driemond (Amsterdam Zuidoost)

Telefoon 0294 450525 
Mobiel 06 48764911
 
LRK-nummers:
133447169 (dagopvang), 
107950765 (BSO Hobbithoeve)
182952162 (BSO MatchZO)
 
IBAN:
NL39 ABNA 0587194499
 
Inspectierapport GGD dagopvang
Inspectierapport GGD BSO Hobbithoeve
Inspectierapport GGD BSO MatchZO

info@hobbithoeve.nl
Routebeschrijving
 
Hobbithoeve Facebook
 

Pedagogische Uitgangspunten
 

De zorg over een kind geef je niet zomaar uit handen. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kostbaarste bezit tijdens hun afwezigheid een veilige en verantwoorde opvang wordt geboden. Dit geldt natuurlijk voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in een kinderdagverblijf, maar ook voor de opvang van kinderen van 4 tot 13 jaar die voor, tussen en na school geboden wordt: de zogenaamde buitenschoolse opvang (BSO). Deze soorten opvang kunnen belangrijke, positieve effecten hebben op haar of zijn ontplooiing.
 

Met betrekking tot ontwikkeling van kinderen, worden vaak vier invalshoeken onderscheiden:

 • Motorische (lichamelijke) ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve (kennis) ontwikkeling (waaronder taalontwikkeling)
 • Zintuiglijke ontwikkeling

In de praktijk zijn deze ontwikkelingsgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden en vindt er voortdurend wederzijdse beïnvloeding plaats.

 

Klimmen is niet alleen goed voor de motoriek (bewegingen om boven te komen), maar ook voor de zintuiglijke ontwikkeling (voelen, ruiken en zien), cognitieve ontwikkeling (hoogte inschatten) en sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen krijgen).

 

De ontwikkeling van een kind op bovenstaande gebieden wordt bepaald door de omgeving. Aan de ene kant is er de sociale omgeving;  de mensen om je heen, met wie je opgroeit en van wie je leert. Aan de andere kant is er de fysieke omgeving; de materiële ruimte om je heen, die mede bepaalt hoe je opgroeit en welke ervaringen je opdoet. 

In de Wet kinderopvang beschrijft de overheid wat er onder kwaliteit in de kinderopvang wordt verstaan: “verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”.

Voor de onderbouwing van de Wet kinderopvang wordt uitgegaan van de opvoedingstheorie van prof. dr. Marianne  Riksen-Walrave. De uitgangspunten van haar theorie liggen ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Dit pedagogisch kader vormt ook het vertrekpunt van de opvang bij Hobbithoeve.

In de Wet kinderopvang wordt uitgegaan van vier competenties die bepalend zijn voor verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar: Aan de hand van deze (onderstaand vermelde)competenties wordt het pedagogisch beleid en handelen van de organisaties in de kinderopvang beoordeeld.

 

A.      Bieden van sociaal-emotionele veiligheid.

Gevoelens van veiligheid worden voorop gesteld. Bieden van een tweede ‘thuis’, waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Hierdoor ontstaat de juiste basis voor ontplooiing van het kind op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Alle onderdelen van de omgeving spelen hier een belangrijke rol:

 
 • Groepsleidsters: de beschikbaarheid van vaste, inlevende groepsleidsters in de eerste levensjaren  blijkt bevorderlijk voor de veerkracht van kinderen, ook op langere termijn.
 • Leeftijdsgenoten: de aanwezigheid van bekende leeftijdgenootjes speelt ook een belangrijke rol. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
 • Binnen- en buitenruimte: de inrichting van een ruimte kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid. Aandachtspunten zijn akoestiek, licht, kleur, temperatuur en indeling van de ruimte.

 

B.      Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.        

Met het begrip persoonlijke competentie worden persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Dit stelt het kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bij de begeleiding wordt uitgegaan van het competente kind dat zelf een actieve rol speelt in zijn ontwikkeling. Daarbij zo veel mogelijk ondersteuning bieden vanuit de sociale en fysieke omgeving, om te leren en te ontwikkelen. Het initiatief evenwel zo veel mogelijk bij het kind laten. Niet zo zeer uitgaan van tekorten, maar van mogelijkheden van het kind.

Onderzoek en spel spelen een wezenlijke rol bij de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Door onderzoeken ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in het spel worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Onderzoek en spel kunnen uit de omgeving worden gestimuleerd:

 
 • Groepsleidsters: vaardigheden van de groepsleiding in het uitlokken en begeleiden van spel. Door een aanbod van materialen en activiteiten dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind, zonder het initiatief bij het kind weg te halen.
 • Leeftijdgenootjes: goede relaties met leeftijdsgenootjes bevordert de kwaliteit van hun spel. Het streven naar een zo groot mogelijke stabiliteit bij het samenstellen van groepen verdient prioriteit.
 • Binnen- en buitenruimte: de inrichting van de ruimten moet zodanig zijn dat het kind zich veilig voelt en wordt uitgedaagd, en met materiaal kan spelen dat aan zijn leeftijd is aangepast.
 

C.      Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.

Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

De stimulering van  de sociale competenties vindt vooral plaats vanuit het spel en onderzoek in de groep. Het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen, in de klas maar ook bij de buitenschoolse opvang, biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen van sociale competenties. Hierdoor worden zij gestimuleerd zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen.

 
 

D.      De kans om zich waarden en nomen van een samenleving eigen te maken.

Kinderopvang biedt een ‘bredere samenleving’ dan het gezin. Kinderen komen, net als in de schoolomgeving, in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. Hierdoor worden  de mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht vergroot.

 
 
Pedagogische Praktijk bij Hobbithoeve
 
Zoals eerder wordt aangegeven speelt de sociale en fysieke omgeving een grote invloed bij de ontplooiing van een kind. Dit geldt uiteraard ook voor de opvang bij Hobbithoeve. 

De sociale omgeving wordt voor een groot deel bepaald door de leidster. Uiteraard werkt Hobbithoeve met professioneel en pedagogisch geschoold personeel, met minimaal een relevante Mbo-opleiding conform de eisen die het Cao-kinderopvang daaraan stelt. BOL-stagiaires werken boventallig mee en BBL-stagiaires werken in de formatie mee naargelang hun formatieve inzetbaarheid (hierbij gebruiken we de eisen die het Cao-kinderopvang hieraan stelt). Daarnaast wordt bij de selectie van onze medewerkers vooral gelet op het juiste gevoel en houding ten opzichte van kinderopvang. Onze leidsters stralen plezier in hun werk uit, tonen interesse en respect voor het individuele kind; ze zijn het ‘goede voorbeeld’ en het rust/aanspreekpunt in de groep. Daarnaast speelt de aanwezigheid van bekende leeftijdgenootjes en de inrichting van de binnen- en buitenruimte een wezenlijke rol.

In deze paragraaf worden de vier invalshoeken (competenties) vertaald in concrete ziens- en handelswijzen waarmee de kinderopvang bij Hobbithoeve kan worden getypeerd.

 

Sociaal-emotionele veiligheid
 • Het uitgangspunt bij de opvang bij Hobbithoeve is dat de kinderen zich op hun gemak voelen. Wij streven naar een huiselijke, ongedwongen sfeer waarin de kinderen, op basis van heldere afspraken, weten waar ze aan toe zijn.Aan de kinderen wordt structuur en veiligheid geboden. Deze basis schept de mogelijkheid om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ook de buitenschoolse opvang ligt niet zo zeer in het verlengde van de schoolsituatie en –activiteiten, maar zoekt aansluiting bij de thuissituatie. De kinderen zijn de hele dag inspannend bezig geweest en hebben lang stil moeten zitten; dus de naschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning, vermaak en sport.
 • Door zoveel mogelijk met een vaste leidsters te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat en goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende leeftijdgenootjes verlaagt drempels en stimuleert  het kind allerlei ervaringen op te doen.
 • Met de vormgeving en inrichting van de binnenruimten willen wij zoveel mogelijk gemoedelijkheid uitstralen. Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de kleurstelling en de keuze voor natuurlijke materialen en accenten.
 • Wij hechten veel waarde aan een sfeer van gezelligheid en ongedwongenheid waarin de kinderen hun fantasie en creativiteit kunnen ontplooien.
 • De leidster streeft naar een ontspannen manier van omgaan in de groep. Zij handelt met rust en zekerheid en tracht dit over te brengen op de kinderen.
 • Door goed te luisteren en te kijken, 'leest' de  leidster wat er met het kind aan de hand is. De  leidster troost het kind bijvoorbeeld door met het kind te praten en het gevoel te geven dat het veilig en geliefd is.
 • Veranderingen van activiteiten worden van tevoren aangekondigd. Op deze manier kan het kind de activiteit waar hij mee bezig is, afronden. Dit is erg belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van het kind. Bovendien kan het kind zich alvast voorbereiden op de nieuwe activiteit.
 • Om optimale ondersteuning en begeleiding van de kinderen mogelijk te maken, is het van groot belang dat er een goede relatie bestaat met de ouders. Een goede relatie, met een daaruit voortvloeiende, goede communicatie, waarborgen een zo goed mogelijke aansluiting van de situatie in Hobbithoeve bij de thuissituatie. Hierdoor wordt de kwaliteit en continuïteit in opvoeding en begeleiding bevorderd.
 • De relatie met de ouders wordt op allerlei wijzen onderhouden, zoals dagelijkse contacten bij brengen en/of halen, een schriftje waarin allerlei zaken per kind worden bijgehouden, een informatiebord, De Hobbithoorn, en de mogelijkheid van een oudergesprek. De organisatorische en pedagogische leiding is in handen van de eigenaars van Hobbithoeve. Dit bevordert een heldere organisatiestructuur met korte lijnen, waarbij de invloed op het beleid door personeel en ouders wordt bevorderd.
 

Persoonlijke competentie

 • Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerlei cognitieve – en sociale vaardigheden. De inlevende leidster, die de juiste materialen en activiteiten aanbiedt, zonder het initiatief bij het kind weg te halen, is hierbij van wezenlijk belang.
 • De leidster luistert goed naar het kind en kijkt waar het kind zich mee bezig houdt. Op deze wijze brengt het kind de leidster vanzelf op ideeën over wat ze met de kinderen kan doen.
 • De leidster stelt zich naar het kind op als iemand van wie het kind kan leren (talenten, ideeën en kennis). Zij moet daarbij in staat zijn ideeën samen met de kinderen in verschillende materialen, in dans, in beweging, in muziek, in verhalen, in poppenspel en in ruimtegebruik vorm te geven. Hierdoor leren kinderen zich op eigen wijze uit te drukken.
 • De leidster verrijkt de omgeving indien zij merkt dat deze niet interessant is voor de kinderen. Zij verarmt de omgeving indien zij merkt dat de kinderen niet voldoende rust kunnen vinden.
 • Aan de hand van de inrichting van de ruimten en het aanbieden van activiteiten wordt een omgeving gecreëerd die het kind prikkelt en uitdaagt tot zintuiglijke beleving en ontdekking.
 • De functie van de buitenruimte is in wezen niet anders dan die van de binnenruimte: mogelijkheden bieden voor spel en ontdekking. De buitenruimte geeft evenwel een wezenlijke verbreding van de mogelijkheden voor het opdoen van ervaringen. Daarnaast is er binnen voor veel, vooral grof-motorische activiteiten geen of onvoldoende ruimte. Hoe meer mogelijkheden de omgeving biedt voor allerlei vormen van beweging (lopen, klimmen, balanceren, fietsen, springen) hoe beter dit is voor de motorische ontwikkeling van het kind. Buitenspelen is echter ook belangrijk voor de overige ontwikkelingsgebieden. Een uitdagende omgeving stimuleert en nodigt kinderen uit te proberen, te fantaseren en te veranderen. De opgedane ervaringen maken kinderen bekwamer en zelfstandiger. Daardoor voelen ze zich veiliger en zekerder en worden ze ook sociaal vaardiger. Want een kind met zelfvertrouwen maakt veel gemakkelijker contact met anderen.
 • Ter bevordering van de ontwikkeling maar ook het vermaak van de kinderen van de buitenschoolse opvang, wordt bovendien actief naar aansluitingsmogelijkheden gezocht met het (sport) verenigingsleven in Driemond.
 • Door goed luisteren en reageren op de uitingen van het individuele kind, ontstaat de juiste basis voor een gesprek. De bereidheid van het kind om te communiceren wordt op deze wijze bevorderd en vormt zo de sleutel tot cognitieve- en taalontwikkeling.
 • De leidster laat het kind vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te scheppen.
 • In de groepsgerichte opvang van Hobbithoeve blijft altijd oog voor het individuele kind, met voldoende ruimte voor het kind om zich terug te trekken, zowel fysiek als sociaal. De kinderen worden dus in de groep maar ook individueel ondersteund, gestimuleerd, geholpen, begrepen en gerespecteerd.
 

Sociale competentie

 • Door kinderen groepsactiviteiten aan te bieden worden ze gestimuleerd in de omgang met elkaar. De leidster verstevigt de relatie tussen de kinderen onderling door middel van spel. De kinderen kunnen zo via spel van elkaar leren maar ook leren delen.
 • In de kinderopvang wordt gewerkt met groepen kinderen. In de groep leren kinderen met elkaar om te gaan, rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen.
 • De omgang met andere kinderen verbreedt de basis voor overdracht en bevordert de ontwikkeling van allerlei cognitieve en sociale vaardigheden, zoals de taalontwikkeling. Er  wordt door de leidsters goed geluisterd naar wat kinderen te vertellen hebben en hier wordt op ingegaan waarbij de andere kinderen betrokken worden. De kinderen leren hierdoor naar elkaar te luisteren, te wachten en te praten. De leidster zal kinderen die er steeds doorheen praten hierop wijzen en complimenteren als zij dat niet meer doen.
 • De leidster ‘kanaliseert’ conflicten tussen kinderen en biedt de kinderen een opening tot verzoening. Ze zal tijdens een conflict samen met de kinderen een oplossing zoeken en benoemen wat wel en geen leuk gedrag is.
 • Tijdens het vrij spelen zal de leidster het speelgedrag in de groep observeren. Kinderen die steeds alleen spelen worden door de leidster betrokken bij het spel van anderen. Of andere kinderen worden betrokken bij het spel van de eenling. Wel moet het altijd mogelijk zijn dat een kind zich even alleen terugtrekt.
 

Overdracht normen en waarden

 • Er wordt een vertrouwd klimaat ontwikkeld waarin de kinderen weten waar ze aan toe zijn en waar duidelijke afspraken, regels en omgangsvormen zijn afgesproken.
 • De leidster geeft ‘ het goede voorbeeld’. Zij doet zoveel mogelijk met de kinderen mee, aangezien zij door de kinderen als voorbeeld wordt gezien.
 • Wanneer een leidster het kind iets wil vertellen loopt zij naar het kind toe. Op deze manier wordt de rust in de groep gehandhaafd en leren de kinderen dat ze niet naar elkaar behoren te schreeuwen.
 • Positief gedrag wordt benoemd en hiervoor wordt het individuele kind gecomplimenteerd. Dit door bijvoorbeeld tegen het kind te zeggen dat het heel gezellig zelf aan het spelen is. Tegendraads of negatief gedrag wordt daarentegen ook actief benaderd. Er is geen sprake van fysiek of verbaal geweld tegen de kinderen. Negatief gedrag wordt als zodanig benoemd en (kort) toegelicht en verder genegeerd.
 • Bij negatief gedrag is er geen sprake van isolatie van een kind. Een kind kan wel binnen dezelfde ruimte (op de bank) apart worden gezet. Daarna wordt ‘het weer goed gemaakt’.
 

Hobbithoeve actueel


Wij zijn op zoek naar lieve, enthousiaste leidsters
Reviews van ouders
Hoeveel kost de opvang nu werkelijk?